Nytt

Lära och leda 
– ny resurs för dig som lär vuxna

Den 6 maj lanserade SFV i samarbete med Bildningsalliansen den digitala peda­gogiska resursen laraochleda.sfv.fi. Den riktar sig till dig som är eller vill bli lärare, ledare, kursplanerare eller cirkelledare inom den fria bildningen eller föreningslivet. Du kan ta del av hela innehållet eller välja de delar som intresserar dig. Resursen består av sju kapite, som allal består av en kort introduktion och en längre fördjupande del. I slutet av fördjupningsdelen hittar du reflektionsfrågor, uppgifterna för dig som vill ta ett kompetensmärke och en verktygslåda. 

Lära och leda baserar sig på handboken Jag Lärare som skrevs och publicerades av Bildningsalliansen 2013. Den nya webbplatsen är framtagen av Johanni Larjanko (Bildningsalliansen), Petri Salo (Åbo Akadermi), Tobias Elfving (Kronoby Medborgarinstitut), Anna-Karin Öhman (SFV), Pia Nybom (Helsing­fors arbis), Tove Eklund-Hartman (SFV).Arbetet har fått stöd av undervisnings- och kulturministeriet i form av ett projektbidrag.

Lära och leda


Vi firade fria bildningens mångfald

SFV och Bildningsalliansen startade Bildningsveckan med att fira Livslånga lärandets dag i maj 2024 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagen var också en del av undervisnings- och kulturministeriets Temaår för bildning. Målet med temaåret är "att i samverkan förverkliga ett engagerande evenemangsår under vilket bildningen och dess betydelse tas till nutiden och människors vardag".

Läs mer


Temaåret för bildning engagerar också SFV

– Vi vill fortsätta ge glöd åt bildningsdiskussionen och därför är vi med och samarbetar kring programmet, säger Anna-Karin Öhman vid SFV. Det nationella temaåret för bildning har utlysts av Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer


Bildning – Nordens framgångssaga Lene Andersen

Lene Rachel Andersen, författaren till den internationellt uppmärksammade boken The Nordic Secret, talade under Bildningskrafts evenemang i SFV-huset G18 om folkbildning som nyckeln till den nordiska framgångssagan.


Bildningssamtal i samarbete med Bildningsalliansen

Bildningsalliansen firade 10-årsjubileum år 2023, bland annat med bildningssamtal  i samarbete med Bildningskraft. Bildningskrafts projektledare Jonas Ahlskog deltog i alla tre bildningssamtal runtom i Svenskfinland. 

Det första samtalet ordnades i Åbo på Ravintola Koulu 21.3.2023 med temat Kan bildning ge oss en hållbar framtid? Jonas Ahlskog samtalde med pedagogikforskaren Christin Furu, vars forskning handlar om pedagogik och hållbarhet.

Mer information om bildningssamtalen på Bildningsalliansens webbplats bildningsalliansen.fi

Podcast med projektledare Jonas Ahlskog

I ett avsnitt från Åbo Akademis podcast "Forskaren" intervjuas Jonas Ahlskog om begreppet bildning, och vad begreppet kan betyda.


Vad är Bildningskraft?

Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll – en diskussion som redan länge pågått till exempel i Sverige. Slutmålet för projektet är att främja konstruktiv dialog inom det fria kunskapssökandet som motvikt till åsiktsbubblor, populism och polarisering.

Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debattexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. 

Så nu dammar SFV av idén om bildning och startar den allmäna diskussionen om bildningens samhälleliga betydelse i Svenskfinland. Projektet har samarbetat med Sitras projekt Bildning+ och med Hufvudstadsbladet.

Bildad kan man aldrig bli, bara mera bildad
Ellen Key (1849-1926)


 Bildningskraft på Facebook

Essäer

Jonas Ahlskogs bildningsessäer inledde Bildningskraft i september 2021. De publiceradess initialt som ett samarbetete med Hufvudstadsbladet och kan fortfarande hittas även på Hbl:s webbsida.

Demokratin behöver bildade medborgare – men vad är det egentligen vi behöver kunna?

Dialog – inte fostran – är folkbildningens hopp i splittringens tidevarv

Informationssamhället behöver bildning som gör ont

Bildningsantologi

Bildningskrafts bildningsantologi Människans allsidiga utveckling (red Jonas Ahlskog) beställer du till det förmånliga priset 12,50 på boklund.fi

 I antologin på 164 sidor samlas filosofer, pedagoger, ekonomer, språkforskare, folkbildare och debattörer för att granska om och hur bildningsidén kan bli en avgörande kraft både för samhällelig och personlig utveckling. Genom elva engagerade essäer ställs avgörande frågor som: Behöver vi en gemensam bildning för att demokratin skall fungera? Hur hänger bildning och självförståelse ihop? Vad är bildningens roll för hållbar utveckling? Och hur kan framtidens folkbildning bidra till samhällets utveckling?


Antologin recenserad (på finska) av Jyrki Hilpelä i Yhteiskuntapolitiikka (pdf).

Antologin recenserad i Hufvudstadsbladet (bakom betalmur).

Antologin recenserad i Åbo Underrättelser (bakom betalmur).

Bildningssamtal

I samtalsserien samlas filosofer, forskare, journalister och folkbildare för att ge sina svar på vad bildning är och kan innebära i vår tid. Långformsdiskussionerna granskar och analyserar bildningens betydelse för framtidens utmaningar. Utgångspunkten är att bildningsbegreppet efter år av mossighet återvunnit sin positiva laddning. Men om bildningen skall göra återkomst, vad borde den då handla om? Filmerna hade premiär på bokstrom.fi och finns nu tillgängliga på SFV:s Youtube-kanal.

01: Blir vi bättre människor genom boklig bildning?
Att läsa och bilda sig beskrivs ofta som att ”växa som människa”; något som gör att vi kan se bortom kortsiktig nytta och statusjakt. Men är det verkligen så: har skönlitteraturen en särskild roll för att ge oss moraliska och existentiella insikter? Kan böcker göra oss inte bara klokare utan också till bättre människor? Allt detta diskuterar författaren Hannele Mikaela Taivassalo, litteraturvetaren Ylva Perera och Hufvudstadsbladets kulturchef Fredrik Sonck.

Ladda ner som ljudfil (mp3)


02: Vad skall en finländare kunna?
I våra nordiska grannländer, framförallt i Sverige, har man länge diskuterat bildningens breda relevans som ett försvar av demokratin i en tid av faktaresistens och polarisering. Varför har vi inte en bred bildningsdebatt i Finland? Finns det skäl att få igång den? Är det fortfarande relevant att tala om (allmän)bildning, och vad borde den i så fall innehålla? Detta diskuterar filosofen Hugo Strandberg, samt Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi, och Torsten Fagerholm som är ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.

Ladda ner som ljudfil (mp3)


03: Stöder den fria bildningen demokrati och aktivt medborgarskap?
Den fria bildningen är en fantastisk resurs för det finländska medborgarsamhället – välförankrad i lokalsamhället, med låg deltagandetröskel, och ett utbud som når ut till omkring en miljon finländare varje år.Men uppfyller den fria bildningen det lagstadgade målet att befrämja demokrati och aktivt meborgarskap? Vad innebär det egentligen att vara medborgare och befrämja demokrati? Detta diskuterar Jonas Ahlqvist med filosofen Joel Backström, samt Henrika Nordin som är verksamhetsledare för Bildningsalliansen och Birgit Schaffar som är universitetslektor i allmän didaktik vid Helsingfors Universitet.

Ladda ner som ljudfil (mp3)


04: Kan bildningen ge oss en hållbar framtid?
Många är idag övertygade om att det krävs omfattande förändringar i vår livsstil för att säkra ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i framtiden. Frågan om hållbarhet beskrivs därför ofta som vår tids stora folkbildningsprojekt. Men kan bildning verkligen få oss att agera i enlighet med kraven för hållbar utveckling? Och vilken roll kan idén om bildning ens spela i frågor där oenighet ofta verkar råda? De här frågorna diskuterar Jonas Ahlskog med filosofen Camilla Kronqvist, samt Christin Furu som är forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi och Torsten Fagerholm som är ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.

Ladda ner som ljudfil (mp3)


05: Kan bildningen rädda demokratin?
För att motverka polariseringen och stödja det offentliga samtalet har bildningens kunskapssökande lyfts fram som ett ideal. Men vad ska bildningen handla om? Diskussionen skedde under en Livestream från Bokmässan 2021. Medverkande: Susanna Ginman (Chef för ledarredaktionen vid HBL), Jonas Ahlskog (Sakkunnig vid SFV), Marina Lindell (Forskare vid Åbo Akademi) och Bengt Kristensson Uggla (Professor vid Åbo Akademi).

Ladda ner som ljudfil (mp3)

 

Fördjupningssamtal

A: Bildning som självkritisk verksamhet

Jonas Ahlskog diskuterar med filosofen Göran Torrkulla om bildningens självkritiska uppgift och det öppna forumets avgörande roll för folkbildningsverksamhet.


B. Folkbildningens historia och dess framtida uppgifter

Jonas Ahlskog samtalar med folkbildaren Björn Wallén om folkbildningens historiska roll för samhällsutvecklingen och vad dess roll borde vara i framtiden.


C: Bildningens betydelse för medborgarskapet

Jonas Ahlskog diskuterar med Annika Pastuhov,  postdoktor vid Linköpings universitet, om vad medborgarskap betyder och hur det hör ihop med folkbildning.


Bildningssamtal i Lovisa 1.10.2022: Bättre vardag genom bildning?

Skriftställaren och folkbildaren Thomas Rosenberg samtalade 1.10.2022 i Lovisa med Bildningskrafts projektledare Jonas Ahlskog om vad bildning är och kan innebära i vår tid. Blir vardagen bättre genom bildning? Vilken roll spelar bildningen för demokratin? Och varför behövs just bildning i dagens värld, räcker det inte med enbart utbildning?


Bildningssamtal i Karis 2.11.2022: Är den fria bildningen viktig för demokratin?

Folkhögskolerektorn Henrik Grönroos samtalade 2.11.2022 i Karis nya kulturhus Fokus med Bildningskrafts projektledare Jonas Ahlskog om vilken roll bildningen spelar för demokratin? Har bildningen fiender? Har utbildningen dessutom approprierat begreppet ”bildning”? Diskussionen i publiken blev också livlig kring bl.a. frågan om bildning främst handlar om individens perspektiv, eller större horisonter som t.ex. ekosociala sammanhang. Vi beklagar att vi denna gång inte hade en publikmikrofon.

 

Svenska veckan 2021

Den 3 november 2021 inledde projektledare Jonas Ahlskog och SFV:S redaktör Rabbe Sandelin Svenska veckan på Akademiska bokhandeln i Helsingfors med att diskutera bildning som begrepp, och bildningsantologin Människans allsidiga utveckling.

Se Akademiska bokhandelns Facebook-video